Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

在互联网上吸引用户的注意力变得越来越困难

 

这就是为什么视频营销已经成为在线企业想要脱颖而出的基本策略之一。 实际上,视频内容有很多好处,现在随着移动设备的推动和社交网络的自动播放功能,这些内容变得更容易被用户消化和分享。 但是,您可能认为您需要一些认真的制作和视频编辑技能才能开始。但我们要告诉您一个好消息,借助 YouTube 的各种功能,您可以开始制作引人入胜的视频并轻松分享。 那么接下来,让我们谈谈 YouTube 如何不仅可以帮助您分享视频,还可以帮助您使用创作者工作室及其视频编辑器进行创作。

什么是 YouTube 创作者工作室? 创作者工作室是 YouTube 的一项功能,其中包含可用于组织频道、管理视频等的工具。 要访问创作者工作室信息中心,您首先需要拥有一个YouTube 频道。如果您还没有,这里是无缝创建频道的指南。 创作者工作室 以色列电话号码表 由多种工具组成,可让您更轻松地创建内容和管理频道: YouTube 创作者工作室 控制面板:包括 YouTube 通知和提醒,在此部分您可以查看您的频道的一般表现,例如统计信息、更新等。 视频管理器:通过此选项,您可以在一个地方组织和更新您的视频。

直播- 从这里您可以开始录制直播

此选项仍处于测试阶段,您必须执行几个步骤才能让 YouTube 验证您帐户的状态和身份。 YouTube 视频管理器 社区:通过此选项,您可以管理与您的关注者的互动,例如查看和回复评论、阅读私人消息、观看他们给予您信任的视频、查看粉丝列表等。 频道:此部分包括修改整个频道的设置,例如获利、版权、自定义缩略图和其他功能。 分析:这是 YouTube 了解与视频性能相关的所有信息的工具,您会发现数据报告可帮助您了解内容的有效性,包括观看次数、新订阅者数量、评论、共享视频等。

以色列電話號碼列表

创建- 对于开始创建视频内容的在线企业主来说,这是最有用的工具之一。视频编辑器可以帮助您创建带有音效、转场、过滤器等的新视频。 因此,我们将重点关注后者,分享一些必要的指南,以便开始使用此 YouTube 工具创建视频。 你有经营理念吗? 免费使用 Shopify 14 天,无需信用卡详细信息 电子邮件地址 电子邮件地址 如何使用 YouTube 视频编辑器 您无需具备很多编辑技能即可将视频内容纳入您的营销策略。目前,已经有多种创建视频内容的选项可以帮助您与观众建立联系,例如在 Instagram 或 Vine 等社交网络上创建短视频。但很少有人知道 Creator Studio 视频编辑器。

视频编辑器允许您在平台内编辑和创建视频

而无需下载任何其他软件。虽然它不具备现代编辑程序的所有功能,但它是理想的开始。 一些功能是: 合并- 您可以上传多个视频和图像并将它们放在一起创建一个视频。 修剪- 自定义您要发布的视频的长度。 添加音乐- 有一个您可以使用的认可曲目库。 自定义- 您可以使用效果和其他工具来增强视频。 要访问该工具,您只需转到 Creator Studio 菜单,在“创建”部分将显示一个菜单,要开始创建视频,您只需单击“视频编辑器”。

See also  但无论您销售什么都可能存在以下类型的内容

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *